Grundejerforeningen

Vestre TvillinggaardV E D T Æ G T E R: Sidst revideret efter ekstraordinær generalforsamling 20. februar 2018


Mail fra kommunen 26. marts 2018

Vi godkender hermed vedtægterne, der er vedhæftet med en § 42-påtegning.

Vi afslutter hermed også sagen.

 

Med venlig hilsen

Magnus Olsen

Byplanlægger


Navn, område, hjemsted og formål.


§1.


Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestre Tvillinggård.


Dens område er de af deklarationen, med påtaleret for Egedal kommune, tinglyst den 30. december 1971, omfattende parcelhus- og rækkehusparceller og de hertil knyttede vej-, sti- og andre fællesarealer hidrørende fra udstykning af matr. nr. 4 ¬a og 12 e af Smørumnedre by, Smørum sogn.


Egedal kommunalbestyrelse er berettiget til at ændre og udvide grundejerforeningens område og eventuelt fastsætte de nærmere regler herfor.


Foreningens hjemsted er Egedal kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting.
§2.


Grundejerforeningen formål er at varetage medlemmernes – eller grupper af medlemmers - fælles interesser, herunder navnlig at forestå de i forannævnte deklaration pålagte fællesopgaver med hensyn til vedligeholdelse af vej- og stisystemet samt indretning og vedligeholdelse af grønne områder og andre fællesarealer.


Endvidere sørger grundejerforeningen for god ordens opretholdelse indenfor foreningens område.


Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de fællesarealer, som ikke gennem Ledøje Smørum kommune overtages som offentlige. Udgifterne i forbindelse med tilskødningen påhviler grundejerforeningen.Medlemmer og disses betalingsforpligtelser m.v.§3.


Alle ejere af parceller inden for det i § 1 angivne område har ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen. Kun parcelejere kan være medlemmer.


Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.


Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted.


Meddelelsen om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtrædelse for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen.


Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i restance  med betaling af kontingent og / eller anden ydelse, er pligtig til at udrede det skyldige beløb med eventuelt tillæg af straf gebyr og renter og får først de med medlemsskabet følgende rettigheder, når betalingen er sket. Det fratrædende medlem hæfter tillige personligt for eventuelle restancer.


Den i § 1 nævnte deklaration er lyst pantstiftende i de enkelte ejendomme for kr. 2.000,- til sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelser overfor grundejerforeningen m.v.§ 4.


Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser, med mindre generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde herunder med godkendelse af Egedal kommunalbestyrelse, jfr. § 10, stk. 4, vedtager anden hæftelse for enkelte konkret angivne forpligtelser.§ 5.

Ved foreningens stiftelse fastsættes kontingent for tiden indtil 1. januar 1973 af den stiftende generalforsamling.


I øvrigt fastsættes kontingentet af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsens forelagte budget for det pågældende regnskabsår

 

Kontingentet betales forud, og tidspunktet for betaling fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetales kontingentet ikke rettidigt, udsendes rykkerskrivelse,med tillæg af gebyr i henhold til

Renteloven §§§ 3, 5 & 9b.

Hvis kontingentet ikke er indbetalt i henhold til rykkerskrivelsen, sendes sagen herefter til inkasso.

Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.


En generalforsamling kan beslutte, at nye medlemmer skal betale særskilt indskud og i bekræftende fald fastsætte størrelsen heraf.
§ 6.

Medlemmerne er pligtige til at holde grunden fri for ukrudt. Overholdes denne bestemmelse ikke, vil grunden blive renset på grundejerforeningens foranledning, såfremt det enkelte medlem ikke efter påkrav har opfyldt forpligtelsen inden for en fastsat frist. De afholdte udgifter vil med et tillæg på 50% blive opkrævet hos medlemmet.


Anvendelse af motorplæneklipper og andre motordrevne haveredskaber må kun finde sted på hverdage indtil kl. 19:00, samt på søn. og helligdage fra kl. 10:00 – 12:00.

Generalforsamlinger


§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Generalforsamlinger afholdes i  Smørum.


Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker på bestyrelsens foranstaltning. Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes der et informationsbrev til hver enkelt parcel i foreningen om, hvor og hvornår generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse, dagsorden, forslag til generalforsamlingen etc. offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Det skal være muligt for det enkelte medlem at få udleveret indkaldelsen med bilag på papir ved henvendelse til bestyrelsen.


Ordinær generalforsamling afholdes i februar eller marts måned hvert år.


§ 8.

For den ordinære generalforsamling fastsættes følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.

4.Forslag fra bestyrelsen.

5.Eventuelle forslag fra medlemmerne.

6.Godkendelse af budget og fastsættelse af størrelsen af kontingentet for det kommende år.

7.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

8.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9.Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 15. januar.


Bestyrelsen er berettiget til at indkalde en eller flere repræsentanter fra Egedal Kommune til at overvære generalforsamlingen med ret til at udtale sig om de til forhandling foreliggende emner.

 


§ 9.


Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på tilsvarende måde som ved den ordinære generalforsamling ved brev til hvert enkelt medlem, med mindst 14 dage og højst 21 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.


Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udstede indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.§ 10.

Enhver generalforsamling ledes af en på denne valgt dirigent, der bl.a. afgør tvivlsspørgsmål vedrørende sagens behandling og stemmeafgivningen.


Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har en stemme for hvert parcel, vedkommende er ejer af. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når 10 medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.


Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved behørig skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagt kan repræsentere mere end 3 stemmer.


Til vedtægtsændringer, der skal have været formuleret i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling, fordres at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme og at beslutningen træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned, med mindst 8 dages varsel, en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægterne skal for at være gyldige godkendes af Egedal kommunalbestyrelse.


§11.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


§ 12.

De af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte træffes af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres.Bestyrelsen


§ 13.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.


Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer, efter første år afgår 2 medlemmer efter lodtrækning.


Generalforsamlingen vælger desuden 3 suppleanter, hvoraf hvert år afgår 2 og 1, efter første år afgår 2 efter lodtrækning.


Revisorerne vælges på skift for en 2-årig periode.


Revisorsuppleanten vælges for en 2-årig periode


Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, idet formanden vælges direkte af generalforsamlingen.


Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.


Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.


Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. revisor, advokat eller landinspektør.


Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelsen af lønnet medhjælp til vedligeholdelse af de under foreningen hørende private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere nødvendig faglig assistance til udførelse af opgaver, der sortere under den antagne medhjælps arbejde.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet og der betales kontingent på lige fod med alle andre grundejere. Bestyrelsesmedlemmerne får en kompensation på kr. 500 pr. år.

Der afsættes kr. 100 til fortæring pr. møde.


Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.


Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.§ 14.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.


Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.


Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to af bestyrelsens øvrige medlemmer.§ 15.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.


Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.


Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.


Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen , skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelses-medlemmer, og bestyrelsen skal suppleres med en suppleant. Dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til løsning af problemet.Kassererens forpligtelser og foreningens regnskaber.


§ 16.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter.


Udbetalinger skal ske over foreningens bankkonto. Kassereren fører en godkendt kassekladde, samt medlemsfortegnelse.


Kassereren underskriver alle kvitteringer. Pengebeholdningen skal henstå på konto i bank. Det er kun kassereren der har adgang til kontoen. Kassereren skal informere formanden om ind/udbetalinger på over kr. 2000, der ikke er aftalt på kontrakt og som ligger uden for grundejerforeningens normale regi.§ 17.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden 20. januar.


Formanden videre ekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 8 dage til regnskabets gennemgang og tilbageleveringen til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 15. februar.

Revisorerne får en kompensation på kr. 100 hver pr. år.Opløsning


§ 18.

Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Egedal kommunes godkendelse. Til opløsning kræves tillige vedtagelse efter reglerne i § 10, stk. 4.


I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Egedal kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område.


Opløses grundejerforeningen eller bliver den ude af stand til at fungerer, træffes de bestemmelser, som det tilkommer grundejerforeningen at træffe, af Egedal kommunalbestyrelse.Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. august 1972.Godkendt af Ledøje Smørum kommunalbestyrelse den 22. august 1972.sign. EIGIL PAULSEN

borgmester.