Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard Referat af generalforsamling den 24. februar 2014

 Formanden bød velkommen og gennemgik derefter dagsorden.Valg af dirigent:

Bestyrelsen havde foreslået Carl-Erik Hammarlund – han blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.


Der var i alt 25 fremmødte incl. Bestyrelsen.Bestyrelsens beretning:

Kan læses på grundejerforeningens hjemmeside.

Af hovedpunkter der blev gennemgået kan bl.a. nævnes - Hækklipningen ud mod frugtvangen har vi fået en ekstra udgift på, da hækken slet ikke var klippet ordentligt, det blev udbedret, og nu er der lavet en kontrakt på hvordan den præcist skal klippes.

Oprydning/fjernelse af busket ved rækkehusene er i orden og ser rigtig godt ud, det sidste ville være, at de enkelte rækker brugte samme farve, hvilket bestyrelsen henstiller til - de kunne f.eks aftale en farve fra Ral farveskalaen.   – Vores område bære præg af at det efterhånden er mange år gammelt, nogen træer i haverne har vokset sig meget store til gene for naboer, og græsrabatterne har vokset sig langt ud over SF-stenene og asfalten. Bestyrelsen synes, området ville få et flot løft ved at få fjernet alt det vildtgroede græs (dette stemmes der om i et senere punkt), og henstiller samtidig til at vi alle hjælper til at holder vores område så pænt som muligt.

Af kommentarer til beretningen blev der spurgt til, om vi havde det på skrift at kommunen ikke ville gøre noget ved græsset på SF-stenene og at det var vores eget ansvar - da det er kommunes område, burde deres udtalelse forfølges – desværre er det en mundtlig kommentarer, og derfor ikke muligt at gå videre med.

Der ud over blev der spurgt til beløbet for at få ordnet SF-stenene, først tkr. 37 og i forslaget  tkr. 25.  Årsagen er, at det første tilbud bestyrelsen fik fra en entreprenør lød på tkr. 37, hvilket bestyrelsen synes lød meget dyrt. Herefter blev det undersøgt og afprøvet hvor besværligt det var at fjerne græsset. Efterfølgende fik vi et tilbud fra vores egen samarbejdspartner på tkr. 25 og det er maks. det, der vil blive afsat til fjernelsen, hvis forslaget bliver vedtaget.


Herefter blev beretningen godkendt.


Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Regnskabet blev gennemgået og vores kassebeholdning var ultimo 2013 på tkr. 197

Der blev forespurgt til, om regnskabet ikke kunne være lidt større til næste år, da det var meget svært at læse – det skulle meget gerne blive bedre til næste år, men årsagen var it-vanskeligheder.


Regnskabet blev godkendt


Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har fået tilsendt ny kontrakt på, at lejer af fællesantennen ved Hindbærvangen vil have nedsat betalingen til tkr. 35 fra i dag tkr. 40. Enten kan vi sige nej tak, med risiko for at lejer opsiger kontrakten med de 5 års opsigelse de har eller vi kan gå med til den nye kontrakt. Der blev snakket en del om vores risiko ved at afslå og hvilke muligheder vi havde, bl.a. at vi havde 5 år til at finde en ny lejer, hvis de opsagde kontrakten, og alternativt skulle vi selv betale den mistede indtægt om tidligst 5 år, som ca. udgør 250 kr. pr. husstand.

Der blev stemt om det og 24 stemte for at vi afslog deres tilbud om ny kontrakt og der var en blank stemme.  ->  Kontrakten vil herefter lyde på et beløb lige over tkr. 40 i hvert fald de næste 5 år.


Forslag fra medlemmer:

Nogle af rækkehusene vil gerne bygge udestuer (lukke den overdækkede terrasse), og ud fra et skriv fra kommunen vil en brugsret over det grønne areal fra rækkehusene og ud til frugtvangen, kunne gøre at de kan få lov til at lukke terrassen.

Der var en del snak om, hvad det var vi skulle stemme om, og hvad der blev givet lov til.

Efter debatten blev der stemt om forslaget.

Der var incl. fuldmagter 26 stemmer for og 13 imod og 4 blanke.


Forslaget blev vedtaget


Godkendelse af budget samt kontingent:

Budgettet blev gennemgået

Der var bl.a. spurgt til posten omkring snerydning – og det blev oplyst, at det er en post generalforsamlingen vedtog for år tilbage, skulle sættes på budgettet hvert år i tilfælde af, at vi fik så meget sne som for omkring 4 år siden, hvor det var umuligt og nærmest livsfarligt at køre ned af Solbærvangen og Jordbærvangen.

Her efter blev der stemt om fjernelse af græs og jord på SF-stenene rundt på vejene i vores område, da det efterhånden er temmelig tilgroet, og ville højne områdets udseende.

Der blev snakket lidt frem og tilbage om hvad det gik ud på, og herefter gik vi over til afstemningen.

Der var incl. fuldmagter 19 for og 24 imod og ingen blanke.

Forslaget blev forkastet og de kr. 25.000 der var afsat i budgettet forsvinder ellers er resten af budgettet som hidtil.


Budgettet blev herefter godkendt.


Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

Følgende var på valg :


Gitte Pedersen og Pernille Jensen fra bestyrelsen

Suppleant Kamila Bülow

Revisor Flemming Pettersson


Alle blev genvalgt


Eventuelt:

Der er nogen som har klaget over dårlig lyd, udfald i internettet osv. og det blev derfor nævnt at Smørum Kabelnet holder generalforsamling d. 25/2-14.


Vores område er ved at være over 40 år gammelt, og derfor er der træer som er temmelig store, og efter den voldsomme storm var der bl.a. et træ som væltede ind i naboens have (billede blev vist)  -  bestyrelsen opfordre til, at man viser hensyn og evt. snakker med naboen, hvis der er træer som generer.


Der blev spurgt til de huller der er i hækken ud mod frugtvangen, om der kun blev sat trådhegn op, da det ikke ville se pænt ud  - >  Svaret var, at er bliver sat nye hækplanter i de huller der bliver sat trådhegn op ved.


Ud fra snakket om rensning af SF-stenene, blev det nævnte, at det ikke ser pænt ud når græs/vej-kanterne køres op af parkerede biler, vi har parkeringspladserne til det samme


Der var stor utilfredshed omkring hundeefterladenskaber rundt på stierne og på græsområderne, som ikke bliver samlet op, det er hverken særlig lækkert og ser ikke pænt ud  -> Grundet den store utilfredshed både på generalforsamlingen og via mails til bestyrelsen - henstiller bestyrelsen til, at alle hundeluftere har poser med til at samle efterladenskaber op i.

Der ud over kom der forslag frem om, at vi burde have skraldespande rundt på stierne og legepladserne -> Dette er også en rigtig god idé, men de skal også tømmes…!     Det blev så foreslået, at grundejerforeningen bør henstille kommunen til, at få sat skraldespande/hundeskraldespande op, hvilket overvejes.
Der betales ikke kontingent for 2014 til grundejerforeningen.


Dirigenten takkede for god ro og orden.