Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard


Referat af generalforsamling den 20. februar 2018

 

Formanden bød velkommen og gennemgik herefter dagsorden.

Der ud over nævnte formanden, at der havde været over 3400 visninger på vores hjemmeside det sidste år, hvilket er et rigtig flot antal.


Valg af dirigent og referent:

Sidste år blev det foreslået, at der blev valgt en referent, som ikke var fra bestyrelsen, lige som der bliver valgt en dirigent – formanden spurgte derfor, om der var nogen af de fremmødte, der havde lyst til at lave referat. Dette var ikke tilfældet, og bestyrelsen påtog sig derfor opgaven.

Bestyrelsen havde foreslået Carl-Erik Hammarlund som dirigent – han blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Der var i alt 16 fremmødte incl. Bestyrelsen.


Bestyrelsens beretning:

Kan læses på grundejerforeningens hjemmeside.

Det kan nævnes, at alt har kørt efter planerne og vores grønne områder bliver holdt rigtig flot af vores gartner, som nu ved præcist, hvad der skal gøres, for at holde vores områder pænt.

Det blev igen i år nævnt, at det er vigtigt at holde vores område flot og præsentabelt, og at vi alle skal huske, at se hver vores grund ude fra og holde det pænt, så hele vores område bliver ved med, at være et eftertragtet område at bo i.

Der var ingen spørgsmål fra de fremmødte

Beretningen blev godkendt.


Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Regnskabet blev gennemgået og vores kassebeholdning var ultimo 2017 på tkr. 155

Det blev rost, at budgettallene var med i regnskabet, så det gav et bedre overblik. Der ud over blev det nævnt, at der var et par enkelte tastefejl i budgettet, under posten internet samt at der manglede et fortegn i indtægts linjen, så sammentællingen ikke blev korrekt. Bestyrelsen vil selvfølgelig bestræbe sig på, at lignende tastefejl ikke forekommer fremover.

Regnskabet blev herefter godkendt


Forslag fra bestyrelsen:

Sidste år blev bestyrelsen opmærksom på, at vores revisorer er på valg samme år. Dette er ikke hensigtsmæssigt, og bestyrelsen foreslog derfor en vedtægtsændring, så der kun er en revisor på valg hvert år.

Der blev gjort opmærksom på, at den måde ændringen var skrevet på, så vil vi fremover kunne få 2 revisorsuppleanter. Idet det ikke har nogen praktisk betydning, om vi har en eller to suppleanter, blev der ikke ændret i forslaget.

Der ud over blev der talt om, hvorvidt der kunne indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling inden der var stemt. Indkaldelsen var varslet og udsendt rettidigt, så alt var sket retsmæssigt korrekt, og blev godkendt af dirigenten.

Afstemningen for forslaget foregik på den ekstraordinær generalforsamling.


Forslag fra medlemmer:

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

 

Godkendelse af budget samt kontingent:

Budgettet blev gennemgået.

Der blev spurgt til det afsatte reservebeløb til legepladsen – om bestyrelsen forventede, at det blev aktuelt at bruge ekstra i år. Det blev oplyst, at legepladsen blev malet sidste år og ser rigtig fin ud, så bestyrelsen har ingen forventning om, at der kommer de store udgifter til legepladsen i år.

Der ud over, blev der spurgt til, hvad forsikringsbeløbet dækker. Her blev det oplyst, at det er lovpligtig forsikring til bl.a, legepladsen, antenne ol.

Budgettet blev herefter godkendt, og der vil ikke være kontingent betaling for i år.

 

Valg af formand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

Følgende var på valg :

Fra bestyrelsen:   

Pernille Jensen – blev genvalgt

Gitte Pedersen – ønskede ikke genvalg

Bestyrelsen foreslog Michael Røder  -  blev valgt

Suppleant:   

Kamila Bülow  -  blev genvalgt

Revisor:     

Lars Jensen – blev genvalgt

Revisorsuppleant:

Bjarne Cortsen  -  blev genvalgt


Eventuelt:

Til generalforsamlingen sidste år, blev der talt om, at flere gerne vil have et fast kontingent hvert år, frem for et større beløb en gang i mellem – dette blev nævnt igen i år – Der blev ligeledes sidste år nikket til, at en kassebeholdning på omkring tkr. 100 er fint i vores foreningen, og bestyrelsen vurderede derfor ud fra, at vi har en kassebeholdning på tkr. 155, at der ikke var nogen grund til at betale kontingent i år.

Der ud over kom vi igen i år ind på, at det er svært at printe generalforsamlingsoplægget fra hjemmesiden, på trods af, at der er sat en vejledning ind i starten af oplægget.  Hvis det er muligt at lægge ind, som en PDF fil ville det gøre det meget nemmere – Michael som var nyvalgt til bestyrelsen, påtog sig opgaven, og vi håber det er muligt, så det er nemmere at printe oplægget til næste år.

Herefter var den ordinære generalforsamling slut

Der betales ikke kontingent for 2018 til grundejerforeningen.Ekstraordinær generalforsamling

Dirigenten Carl-Erik Hammarlund konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt.

Punktet på dagsorden var – Ændring af vedtægterne, så vores revisorer ikke er på valg samme år.

Der blev gået direkte til afstemning, og forslaget blev vedtaget med: - 15 stemmer for  - 0 imod     og - 1 var hverken for eller imod  (vi var i alt 16 deltagere)

En gjorde opmærksom på, at ændringen i vedtægterne skal godkendes af Egedal kommune, inden den er endelig – hvilket er helt korrekt ifølge §10 i vores vedtægter. Formanden oplyste, at der bliver sendt en mail med oplysning om ændringerne til Egedal kommune, og ud fra tidligere erfaringer med forespørgsler til kommunen, vil der i mailen står, at såfremt vi ikke høre noget inden for 14 dage, antager vi at vedtægtsændringen er godkendt.

Den ekstraordinær generalforsamling var slut, og dirigenten takkede for god ro og orden, til både generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.