Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard

Referat af generalforsamling den 9. marts 2015


Formanden bød velkommen og gennemgik derefter dagsorden.


Valg af dirigent:

Bestyrelsen havde foreslået Carl-Erik Hammarlund – han blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

 

Der var i alt 12 fremmødte incl. Bestyrelsen.


Bestyrelsens beretning:

Kan læses på grundejerforeningens hjemmeside.

Her kan nævnes, at beretningen hovedsagelig handlede om, at det har været et forholdsvis roligt år, hvor vedligeholdelsen af de grønne områder har haft første prioritet.

Der er blevet rigtig pænt mange steder i vores område, hvor det trængte, og bl.a står hele området mellem rækkehusene og Frugtvangen rigtig flot og her har især beboerne i rækkehusene Solbærvangen lige numre ydet en stor indsats i 2014, hvor hele området blev ryddet for busketter osv. og der er sået græs - og vi kan nu alle glæde os over, at hele striben ud mod Frugtvangen ser utroligt flot ud.

Der er også blevet fældet nogen træer i vores område, som enten var gået ud eller var blevet så store, at de var til gene for nogen af de omkring boende, og også her har det været medlemmer der er naboer til områderne. som har gjort det meste af arbejdet – kun stubfræsning og såning af græs har grundejerforeningen sørget for.

Der er selvfølgelig stadig flere steder som godt kan tåle et løft, og det ville være ønskværdigt, at parcelhusejerne også huskede området uden for deres egen grund – det kunne helt sikkert pynte meget på vores område.

Vi har også en del asfaltskader rund omkring i vores området, som egentlig er kommunens ansvar, men kommunen har ikke så stor interesse for at få det udbedret som vi har – efter meget korrespondance med kommunen, er det lykkes af få en aftale i stand, hvor de kommer og inspicere området, sammen med nogen fra bestyrelsen. Mødet er aftalt til ultimo marts, og vi håber på en positiv aftale med kommunen.

Til sidst blev det fortalt, at vores gartner også tilbyder generelt gartnerarbejde samt hækklipning til vores medlemmer, selvfølgelig for egen regning, men til rimelige priser (se priserne i beretningen) 

Af spørgsmål til beretningen, blev der spurgt til, hvorfor birketræerne i trekantsområdet ved Jordbærvangen var blevet fældet, da de ikke fejlede noget. Det blev oplyst, at de var blevet rigtig store, og da en nabo til træerne havde forespurgt, om de ikke kunne fælles, da han led voldsomt at birkeallergi –  sagde bestyrelsen ok og aftalen blev, at han selv fællede træerne, så grundejerforeningen ikke skulle bekoste dette.  Efterfølgende har børnehaven Jordbærvangen fortalt både bestyrelsen og naboerne i området, hvor glade de er for fjernelsen af træerne, da de har fået rigtig meget lys ind i børnehaven. 

 

Herefter blev beretningen godkendt.

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Regnskabet blev gennemgået og vores kassebeholdning var ultimo 2014 på tkr. 158

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.


Regnskabet blev godkendt

 

Forslag fra bestyrelsen:

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.


Forslag fra medlemmer:

Der var ingen forslag fra medlemmerne.


Godkendelse af budget samt kontingent:

Budgettet blev gennemgået

Der var meget snak omkring posten snerydning – om posten skulle blive ved at være der, om der tidligere var blevet brugt noget fra posten, og om bestyrelsen skulle have ret til at kunne disponere over 25.000 kr.


Det blev hurtigt afgjort, at bestyrelsen ikke frit kunne forvalte 25.000 kr. til hvad som helst, da posten alene må bruges til snerydning. Der ud over blev det oplyst, at bestyrelsen netop har valgt ikke at gå med i en aftalte med en anden forening i Smørum, hvor snerydningsfirmaet selv skulle afgøre, hvornår de skulle komme og rydde sne.

Bestyrelsen antog, at firmaet og vores grundejerforening helt klart havde modstridenden interesser, i form af, at de gerne ville tjene penge, og vi vil sparede dem, så vidt det er muligt. Så posten bliver alene brugt, hvis der et år kommer rigtig meget sne, så vores veje bliver umulige at køre på.  -  Det blev ved håndsoprækning vedtaget, at beholde posten i budgettet.


Budgettet blev herefter godkendt.


Gartnerkontrakt

Vores nye gartnerkontrakt blev gennemgået af formanden, med alle de detaljer der er føjet ind i kontrakten, så der ikke er nogen tvivl om hvad, hvordan og hvornår de forskellige ting skal udføres.


Valg af formand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

Følgende var på valg :

Formand: Henning Petersen

Peter Movritsen og Tex Clemen fra bestyrelsen

Suppleant Henrik Waldenburg

Ny suppleant Niels Müller Jensen, Solbærvangen 35

Revisor Erik Velgaard

 

Alle blev valg/genvalgt

 

Eventuelt:

Der var ingen ting til eventuelt.

 

 

Der betales ikke kontingent for 2015 til grundejerforeningen.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.