Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard


Kontingentet blev fastsat til kr. 500 der skal indbetales på konto reg:1551 konto 000321 15 33 inden den 4. april 2017


Vil du udskrive referatet: Sæt curseren et tilfældigt sted i teksten. Tryk Ctrl+a - hele teksten bliver farvet. Tryk Ctrl+c - teksten er kopieret. Åben et tomt Word dokument. Tryk Ctrl+v. Teksten står nu i Word og kan skrives ud.

De fleste browsere har også en udskriftfunktion.


Formanden bød velkommen og viste en statistik for, hvor mange besøgende der har været på vores hjemmeside inden for det sidste år.


Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Carl-Erik Hamarlund. Han blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Carl-Erik gennemgik dagsorden og gav herefter ordet til formanden.

Der var i alt 20 fremmødte incl. bestyrelsen samt 3 fuldmagter.


Bestyrelsens beretning:

Den kan læses på grundejerforeningens hjemmeside.

Det kan nævnes, at beretningen bar præg af, at næsten alt efterhånden kører uden de store problemer, og at der ikke er sket så meget i løbet af året ud over almindelig vedligeholdelse.  Vores område fremstår pænt og præsentabelt, men at vi alle skal huske at fortsætte med at holde vores område og egen matrikel, også set udefra, så vores område kan blive ved at være pænt og attraktivt.

Der blev stillet spørgsmål til, om man måtte plante buske/træer på det grønne område mellem rækkehusene og Frugtvangen, og som aftalt for år tilbage, blev det oplyst, at rækkehusejerne selv står for, at vedligeholde det lille stykke jord ud for hver matr. ud mod Frugtvangen (men ikke græsset på den anden side, ved alleen), så svaret var, at det må man gerne.

Der var flere som kommenterede oplægget til generalforsamlingen fra hjemmesiden, omkring beskrivelse og tekst om revisor Erik Velgaard udtalelse sidste år, hvor det blev nævnt, at flere synes tonen var kedelig, ikke særlig pæn og bestemt ikke korrekt at bruge.  Det noterede bestyrelsen og beklagede rigtig meget.

Der ud over var der forundring over, at episoden fra sidse år, nu blev kørt så meget op, og om det ikke kunne være blevet gjort på en anden måde, og der blev ligeledes spurgt til, hvorfor episoden blev nævnt nu, men ikke var med i referatet fra sidste år. Det beklagede bestyrelsen, at det ikke var, og at det burde det naturligvis have været, men bestyrelsen var temmelig chokeret over tonen og beskyldningen sidste år, vedrørende en regning som var betalt og godkendt 4 år tidligere. Årsagen til, at det så kom med nu var, at bestyrelsen uden tvivl skal fremstå troværdig og derfor ikke kunne have en beskyldning om formandens hæderlighed liggende, uden at gøre noget, og som en del i grundejerforeningen trods alt var bekendt med.

Til slut blev det kommenteret at der i et referat skal stå det der er sket, og ingen skal beslutte hvad der skal med, og at vi skal huske, at se på vores grundejerforening udefra, såvel som, at vi skal se på vores grund udefra.

Herefter blev beretningen godkendt.


Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Regnskabet blev gennemgået og vores kassebeholdning var ultimo 2016 på tkr. 98

Der blev spurgt til posten omkring vedligeholdelse af legepladsen – og det blev oplyst, at det var brædderne omkring legepladsens sandkasse der var udskiftet, hvilket omfattede et stort gravearbejde, som kun kunne gøres med håndkraft og det nye træ der er brugt er lærketræ, så det forhåbentligt kan holde i rigtig mange år.

Med hensyn til snerydning blev der spurgt om rækkehusenes parkeringsplads ikke blev ryddet  - det gør den ikke, da den er privat. Der ud over kom vi ind på, at en anden forening for 2 år siden havde spurgt os, om vi ville være med i en ordning, hvor snerydningsfirmaet afgjorde, hvornår de kom og ryddede sne, men den ordning fravalgte vi på generalforsamlingen, grundet modstridende interesse (firmaet vil tjene og vi vil spare penge).

Der ud over var der en som var så venligt, at gøre opmærksom på, at der var en tastefejl i budgetdelen i regnskabet under budget-gartner, der skulle have stået tkr. 55 og ikke tkr. 50.

Regnskabet blev godkendt


Forslag fra bestyrelsen:

Der var ingen forslag fra bestyrelsen


Forslag fra medlemmerne:

Der var ingen forslag fra medlemmerne


Godkendelse af budget og kontingent for 2017:

Budgettet blev gennemgået og et kontingent på 700 kr. blev foreslået af bestyrelsen.

Der blev spurgt til, hvad posten ”vedligehold legeplads” var til, og det blev oplyst, at malingen var skallet af mange steder, og for at det afskallede træ ikke rådnede, var der afsat beløb til afslibning og maling på ny.

Der kom et forslag om, at de faktiske tal fra året før blev opstillet ved siden af budgettallene, så det var mere overskueligt, og man ikke behøvede at bladre tilbage til regnskabet.

Der ud over blev det kommenteret, at det var glædeligt at se, at vi havde en reserve i foreningen, hvis der skulle ske noget uforudset. Dernæst var der en del snak om størrelsen på kontingentet og forslag fra 350 kr. til 700 kr. blev nævnt, men en general kommentarer var, at man gerne så et fast beløb hvert år, så betalingen kunne køre automatisk.

Kontingentet blev aftalt til 500 kr. for 2017  -  ved håndsoprækning

Der ud over blev det aftalt, at bestyrelsen skulle se på, om det var muligt, at fastsætte et beløb, som var det samme hvert år, så man havde mulighed for, at oprette en fast overførsel til betalingen af kontingentet, og der ud over med udgangspunkt i at foreningens kassebeholdning nogenlunde blev bevaret på nuværende niveau, som der blev kommenteret på og flere nikkede til, var en passende beholdning, hvis vi fik en ekstraordinær slem vinter, der skete noget andet ekstra ordinært osv.

Det fastsatte beløb skulle selvfølgelig ikke være mere fast, end at det kunne ændres, hvis der skulle komme store uforudsete udgifter.

Budgettet blev herefter godkendt.


Valg af formand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:


Følgende var på valg:

-Fra bestyrelsen:

Henning Petersen, formand – blev genvalgt

Tex Clemen – blev genvalgt

Peter Movritsen – blev genvalgt


-Suppleanter:

Henrik Waltenburg – blev genvalgt

Niels Müller Jensen – blev genvalgt


-Revisor:

Erik Velgaard var på genvalg - men grundet revisorens beskyldning sidste år, om en 4 år gammel regning, som i sin tid var godkendt af Erik selv, mente bestyrelsen ikke, at grundejerforeningen kunne have en revisor, som havde mistillid til bestyrelsen, og for at bevarer bestyrelsen troværdighed, oplyste formanden, at bestyrelsen så sig nødsaget til at gå af, såfremt revisor Erk Velgaard blev genvalgt - bestyrelsen foreslog derfor Kurt Nielsen som ny revisor.

Dette satte en dialog i gang om, hvad der var af muligheder, hvad vi måtte og skulle gøre, og om hvor tit en revisor egentligt skulle på valg – og der blev fra salen gjort opmærksom på, at vi ifølge vores vedtægter punkt 8 omhandlende dagsorden, skal vælge revisorer hver år og ikke kun hver 2. år som har været kutyme i adskillige år.

Dialogen fortsatte og en spurgte til argumenter for, at Erik ikke skulle genvælges, hvorefter formanden listede argumenterne op fra indkaldelsen -  en kommentar fra salen hertil var, at han ikke havde noget på Erik, og at Erik bestemt havde gjort det godt også da han for år tilbage var formand. Der efter kom der en kommentar om, at vi jo skulle huske på, at det var revisoren selv, som havde sprunget en bombe, med sin udtalelse sidste år, og at det var uhørt, at komme med sådanne udtalelser, på den måde.

Det blev til sidst besluttet, at der skulle laves en afstemning via stemmesedler, idet vi havde konstateret, at revisorerne skulle på valg hvert år og vi derved havde tre kandidater – Erik Velgaard, Lars Jensen og Kurt Nielsen.


Afstemningen blev, ved optælling af en fra salen og en fra bestyrelsen:

– 5 blanke, 14 til Kurt, 8 til Erik og 19 til Lars


Valgte revisorer er:

Kurt Nielsen

Lars Jensen


-Revisorsuppleant:

Bjarne Cortsen – blev valgt


Eventuelt:

Det blev foreslået, at lige som der bliver valgt en dirigent når mødet starter, så bliver der også valgt en referent som ikke er fra bestyrelsen – bestyrelsen har noteret forslaget.

En anden synes det var fint, at det var en fra bestyrelsen der lavede referatet, og kom herefter med et forslag om, at grundejerforeningen brugte f.eks 10.000,- kr. eller hvad det nu kostede, for at få en bedre hjemmeside. Og dette forslag blev suppleret med, at det samtidig skulle blive nemmere at printe indkaldelsen til generalforsamlingen ud, som der var flere som gav udtryk for, at de havde vanskeligheder ved  – Bestyrelsen forklarede, at vores hjemmeside helt korrekt ikke er af bedste kvalitet, men til gengæld er den rigtig billig, hvilket har været prioriteret højt i mange år i grundejerforeningen. Forslaget er noteret, og alle medlemmer er selvfølgelig meget velkommen til, at komme med forslag til forbedringer af vores hjemmeside, til næste generalforsamling.

Der ud over blev der stillet forslag om, at grundejerforeningen lavede en ”festkasse” , hvor der blev afsat penge til diverse festligheder i løbet af året, så som f.eks fastelavn, sommerfest eller hvad grundejerforeningen synes kunne være interessant  -   Bestyrelsen tager meget gerne imod forslag, som forslagsrepræsentant kan forelægge på næste års generalforsamling, med indhold om hvad der skal laves, prisniveau, hvem der skal stå for arrangementerne osv.


Kontingent for 2017 blev aftalt til 500,- kr.


Dirigenten takkede for god ro og orden.