Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard

Grundejerforeningen Vestre Tvillinggaard

Referat af generalforsamling den 29. februar 2016

 

Formanden bød velkommen og gennemgik herefter dagsorden.


Valg af dirigent:

Bestyrelsen havde foreslået Carl-Erik Hammarlund – han blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Der var i alt 16 fremmødte incl. Bestyrelsen.

 

Bestyrelsens beretning:

Kan læses på grundejerforeningens hjemmeside.

Det kan nævnes, at alt har kørt efter planerne og vores grønne områder bliver holdt rigtig flot af vores gartner, som vi fortsat har kontrakt med de næste 3 år.

Vi kom igen i år ind på de 25.000 der er afsat til snerydning, og heldigvis var beløbet afsat i budgettet for 2015, for en søndag i november fik vi en voldsom snestorm, som gjorde, at der blev bestilt snerydning. Vi har en ordning, hvor vi kan tilkalde dem når der er behov, frem for en fast aftale, hvor de afgør hvornår der er behov, og det gør desværre, at vi ikke kommer først i rækken, men vi fik ryddet vejene om mandag, så det var nemmere at komme rundt.

Der bliver gjort rigtig meget for, at vores område fremstår flot og præsentabelt og hvis vi alle hjælper, ved at holde området ved vores egen grund, kan vores område blive ved med at være eftertragtet.

Herefter blev beretningen godkendt.


Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Regnskabet blev gennemgået og vores kassebeholdning var ultimo 2015 på tkr. 139

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt


Forslag fra bestyrelsen:

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

 

Forslag fra medlemmer:

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Godkendelse af budget samt kontingent:

Budgettet blev gennemgået.

Der var igen i år indregnet, at der ikke skulle betales kontingent for 2016, men det blev også oplyst, at vi skal forvente, at der nok vil komme en kontingent betaling for 2017, da vores kassebeholdning ikke er helt så stor mere - men at det selvfølgelig afhænger af, om alle poster i budgettet bliver faktiske.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.

Budgettet blev herefter godkendt.

 

Valg af formand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

Følgende var på valg :

Fra bestyrelsen:   Gitte Pedersen og Pernille Jensen

Suppleant:   Kamila Bülow

Revisor:      Flemming Peterson

Flemming var ikke tilstede og der var lidt usikkerhed om Flemming ønskede at fortsætte eller ej, så efter noget snak, blev der lavet en afstemning, og det blev vedtaget, at Flemming skulle fortsætte.


-> Alle blev herved genvalgt


Eventuelt:

Der var ingen ting til eventuelt.


Der betales ikke kontingent for 2016 til grundejerforeningen.


Dirigenten takkede for god ro og orden.