Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard
Nu er det tid til beskæring af træer og buske


Alle grundejere skal beskære deres hække, buske og træer langs veje, stier og fortove, samt rengøre fortovet.


Anette Lindehøj|   21-06-2013


Nu er det tid til beskæring af træer og buske, og alle grundejere skal beskære deres hække, buske og træer langs veje, stier og fortove, samt rengøre fortovet.


Klager over manglende beskæring


Kommunen får stadig en del klager fra gående borgere, bl.a. pensionister, kørestolsbrugere og personer med barnevogne, som bliver generet af, at grundejere ikke har klippet hækken eller beskåret buske og træer, som hænger ud over skel mod fortove eller stier.


Der er også mange klager over ukrudt og rødder fra store træer, der løfter asfalten på stien eller fortovet, således at belægningen ligger med fremspring, man kan falde over.


Disse rødder bør kappes over mod sti eller fortov.


Også alm. bilister, renovationsvogne, og slamsugere, klager over, de får ridset deres biler, eller får revet sidespejlene af, fordi træernes grene hænger for langt ud over skel mod vejen.


Så derfor er der brug for at få beskærersaksen frem igen!


Grundejers forpligtelser


Den renholdelsespligt der påhviler grundejerne omfatter pligt til:

•at fjerne ukrudt, at feje asfalterede brolagte, flisebelagte eller på anden overfladebehandlede færdselsarealer (fortove),

•at fjerne affald og andet, der er særlig forurenede eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.


Vejen, stien eller fortovet skal kunne bruges i sin fulde bredde.


Vejbelysning, vejskilte, brandhaner, affaldsstativer og postkasser skal altid friholdes.


Hvis der ikke er fortov, skal der være min. 1 meter fra asfaltkant ind til kant af din beplantning/hæk.


Klip helt ind til skel, (mange steder er hækken plantet i selve skellet, så den gror ud over skelgrænsen).


Træers højde skal klippes, så der er en fri højde på min.2,75 meter over fortov og sti, og min. 4,20 meter over kørebanen, se skitse.


Ligeledes skal der renses for alt ukrudt udenfor din grund.


Ved hjørneejendomme med dårlige oversigtsforhold, skal buske og træer omkring hjørnet holdes i en højde på max. 1 meter i forhold til højden på vejmidten.


Hæk mellem naboer må højst blive 1,80 meter, hvis ikke andet er aftalt.


Hvis der er problemer mellem naboer, er det en sag for Hegnssynet.


Hvis grundejeren ikke selv får udført beskæringen, kan kommunen udføre beskæringen for grundejerens regning.


Der vil blive ført tilsyn på tilfældig valgte veje.