Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard

Information fra bestyrelseno
Området mellem rækkehusene og Frugtvangen

Der er tilsyneladende tvivl hos nogle om det er tilladt beboerne i rækkehusene at beskære/fælde træer etc. på området ud for deres huse.

Grundejerforeningen mener det er op til beboerne at holde området foran deres huse i den stand og udseende de selv ønsker. Grundejerforeningen ønsker ikke at blande sig i dette.

Vi vil dog opfordre til at der sker en koordination af vedligeholdelsen af disse arealer via Tvillinge Parkens ejerlav således at området fremstår pænt og ikke ender som oplagsplads for trailere, affald etc.
Onsdag, 12. september 2012 15:52


Rydning af området ved antennen.


Området er nu rodfræset og i næste uge/42 planeres og sås græs

 

I uge 38 vil det krat, der står på området ved antennen blive fjernet, ligesom 2 grantræer vil blive fældet (det ved antennen og det midterste af de 3 ved alleen)

Planer er senere at få rodfræset området, hvor krattet har stået og så lidt græs.

 

Onsdag, 08. august 2012 08:41Klipning af hæk ved Frugtvangen

 

Kommunens regler vedrørende hækklipning siger, at hække maksimalt må være 1 meter høj på hjørner, hvor trafikforholdene kræver en god oversigt. Dette er tilfældet ved udkørsel på Frugtvangen.

Bestyrelsen har derfor bedt gartneren klippe hækken ned til 1 meter over vejbanen på de 4 hjørner vi har.

Dette er ikke indeholdt i budgettet, men er et krav så det må vi opfylde.

 


 

Mandag, 30. Juli 2012 11:40

 

Parkering på vendepladser og fortove!

 


Det er generelt et problem, at medlemmerne af grundejerforeningen parkerer deres bil/biler/trailere uden for deres egen grund og mange gange på fortovet.

 

Vores udstykning har de fleste steder et fortov, som kendetegnes ved, at der er en græsrabat mellem asfalten og SF-stenene.


På den anden vejside er der asfalt hele vejen ud til SF-stenene, og dette stykke er beregnet til parkering.

 

Parkeringen på fortov og vendepladser virker ofte generende på dine naboer og andre, der bruger vendepladsen - til det den er beregnet til – nemlig at vende på.

 

Lad os være fælles om at vise hensyn og i størst muligt omfang parkere enten på egen grund eller på de steder, der er beregnet til det.

 

Vær tolerant, hvis det er gæster der parkerer på vendepladsen – de ved det jo ikke!

 


 

Fredag, 09. december 2011 10:23

.

 

Opdeling


Bestyrelsen har 29 . marts 2012 fået afslag på vores anke om opdeling af grundejerforeningen

Bestyrelsen har valgt at anke kommunens afslag på deling af vores grundejerforening

 


 

Torsdag, 17. november 2011 17:26Optænding i brændeovne

 

Vi er fra et medlem blevet opfordret til at lægge dette link http://www.mst.dk/Borger/Kampagner/rygestopguide_for_braendeovne/rygestopguide_for_braendeovne.htm ud på hjemmesiden.

 

Her fortælles om nye opdagelser vedrørende optænding i brændeovne så man undgår røg, sodpartikler og lugtgener.


Mandag, 07. november 2011 19:26Afslag på opdeling

 

Grundejerforningens anmodning til kommunen om en opdeling af grf. Vestre Tvillinggaard i Tvillingeparkens Ejerlav og grf. Vester Tvillinggaard blev behandlet på et møde i kommunens planudvalg den 3. november 2011.

Resultatet af planudvalgets møde blev et afslag på en opdeling.

Referat af mødet i kommunens planudvalg kan ses på www.egekom.dk.

 


Grundejerforeningens bestyrelse havde den 1. september 2011 et møde med formanden for Tvilligeparkens Ejerlav og 1 bestyrelsesmedlem.

 

Grf. foreslog følgende:

 

Forslag 1: Rækkehusene går ind for en opdeling som foreslået over for kommunen 5. maj 2011.


Forslag 2: Områderne mellem rækkehusene og Frugtvangen – matrikel 4 ng og matrikel 4 nk –tilskødes Tvillingeparkens Ejerlav med fuld brugsret og vedligeholdelsespligt. Foreningen forbliver samlet.


Da vi ikke kunne blive enige måtte vi bede kommunen om at gå videre med vores anmodning om opdeling, som altså resulterede i et afslag


Fredag, 16. september 2011 19:08Legepladsen ved Jordbærvangen

 

Den lille legeplads ved Jordbærvangen har i mange år været meget forsømt og derfor valgte bestyrelsen at få den renoveret.

 

Bestyrelsen bad en gartner om at fjerne alle bevoksninger på området incl. hækken mellem Jordbærvangen 48 0g 50, hvilket begge naboer var indeforstået med.

 

Jordbærvangen 50 havde dog det ønske at et stykke ligusterhæk ud for hans garage fik lov til at blive stående mod at han selv vedligeholdt den.

 

Bestyrelsen imødekom dette ønske.

 

Selve sandkassen er uden sand og fyldt med ukrudt. På næste generalforsamling vil bestyrelsen stille forslag om at nedlægge denne sandkasse da det er vores opfattelse at den ikke bruges.

 

Der vil blive plantet ny hæk ud mod Jordbærvangen ved nr. 48

 

Legepladsen vil blive et grønt område hvor der fremover kun skal slås græs.

 

Sandkassen på legepladsen ved Jordbærvangen er nu fjernet (13 april 2012)

 Rønnebærtræerne i Alléen

 

En del af rønnebærtræerne i alléen er/ var syge og måtte fældes. Dette arbejde blev frivilligt udført af nogle medlemmer fra parcelhusene. Efterfølgende fik vi rodfræset alle stubbe.

 

Desværre må vi konstatere at endnu flere rønnebærtræer er syge og de må forventes fældet inden for de nærmeste år.

 

Det er ikke planen på nuværende tidspunkt at plante nye rønnebærtræer.