Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard

Kan du ikke udskrive indkaldelsen til generalforsamlingen direkte fra din browser, så gør du følgende:

Sæt cursoren et tilfældigt sted i teksten. Tryk ctrl+a. Hele teksten skifter farve. Tryk herefter Ctrl+c. Hele indkaldelsen er nu kopieret. Åben Word eller et andet tekstbehandlingsprogram. Sæt cursoren på den blanke side. Tryk Ctrl+v. Hele indkaldelsen står nu i dit tekstprogram og kan umiddelbart udskrives. Regnskabet vil stille sig sidst i dokumentet.


Indkaldelsen til generalforsamlingen  2018


Dagsorden iflg. vedtægterne:

Valg af dirigent  og referent –

Bestyrelsen foreslår Carl Erik Hammarlund som dirigent

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra medlemmerne:

Godkendelse af budget og kontingent for 2018

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt


Bestyrelsens beretning

Året er gået planmæssigt og vores gartner har igen passet vores område i henhold til den indgåede kontrakt.

Legepladsen er blevet malet, så den skulle gerne holde lang tid endnu.

Dette er bestyrelsens beretning, som heldigvis ikke indeholder de store overraskelser.

Ud over det nævnte, har der været de sædvanlige ting med oplysninger til ejendomsmægler og lidt andre småsager.

Bestyrelsen har også uddelt information omkring ”Nabohjælp”, men har indtryk af, at dette emne ikke er aktuelt hos medlemmerne.

Alt i alt et tilfredsstillende år.


Det vil stadig være ønskeligt at enkelte parcelhusejerne i større grad  tog ansvar for området uden for deres grunde, som de jo har pligt til.


Prøv at se på din grund ude fra!


Det reviderede regnskab: 

Forslag fra bestyrelsen:


Bestyrelsen finder det uheldigt, at begge revisorer er på valg samtidig og forslår  følgende:

Oprindelig tekst i §8:

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Ændres til:

8. Valg af 1 revisor  og 1 revisorsuppleant


Bestyrelsen

§ 13.

Generalforsamlingen vælger desuden 3 suppleanter, hvoraf hvert år afgår 2 og 1, efter første år afgår 2 efter lodtrækning.

Her indsættes følgende tekst:

Revisorerne vælges på skift for en 2-årig periode.

Revisorsuppleanten vælges for en 2-årig periode.


•Budget 2018                                          Indtægter total kr             

Kontingent     143 x 0                               00000,00

Lejeindtægt antenne                                 43000,00

Indtægter total                                         43000,00


Udgifter

Gartner                                                    50000,00

Vedligehold legeplads                                  5000,00

Reserve legeplads                                     10000,00

Forsikringer                                                5000,00

Hjemmeside                                               1500,00

Kompensation bestyrelse/revisorer               3000,00

Bestyrelsesmøder/generalforsamling             3000,00

Repræsentation/gaver                                   500,00

Kontorartikler                                              2500,00

Bankomkostninger                                       1000,00

Evt. snerydning                                          15000,00

Uforudsete udgifter                                     10000,00

Udgifter total                                           106.500,00


Overskud /underskud                                - 63500,00


Forventet underskud uden sne,uforudsete udgifter og uden res. legeplads                                                   - 28.500,00


Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen


På valg er:

Pernille Jensen - Modtager genvalg

Gitte Pedersen - Modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår: Michael Røder Solbærvangen 28 

 

Suppleant:

På valg er:

Kamila Barbara Bülow, Jordbærvangen 31 – modtager genvalg


Valg af revisor /revisorsupplant

Revisor: Lars Jensen - Modtager genvalg


Revisorsuppleant – Bjarne Cortsen – Modtager genvalg


Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling:

Der er kun et punkt på dagsordenen: Ændring af vedtægter


Bestyrelsen finder det uheldigt at begge revisorer er på valg samtidig og forslår  følgende:


•Oprindelig tekst i §8:

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Ændres til:

8. Valg af 1 revisor  og 1 revisorsuppleant


Bestyrelsen

§ 13.

Generalforsamlingen vælger desuden 3 suppleanter, hvoraf hvert år afgår 2 og 1, efter første år afgår 2 efter lodtrækning.

Her indsættes følgende:

Revisorerne vælges på skift for en 2-årig periode.

Revisorsuppleanten vælges for en 2-årig periode.