Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard


Personer, der er på valg, skal enten tilkendegive for bestyrelsen, at de ønsker genvalg, hvis dette er tilfældet, eller være til stede på generalforsamlingen, så de kan spørges, om de ønsker genvalg.


Grundejerforeningen Vestre Tvillinggaards ordinære generalforsamling

27. februar 2017 i Kulturhuset, Flodvej kl. 19:30

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Carl Erik Hammarlund

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra medlemmerne:

Godkendelse af budget og kontingent for 2017

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt


•Bestyrelsens beretning

•Året er gået planmæssigt og vores gartner har igen passet vores område i henhold til den indgåede kontrakt.

•Træet omkring sandkassen på Hindbærvangen udviste efter vinteren nogle revner og splinter, der kunne skade de legende børn. Bestyrelsen fandt det derfor nødvendigt at skifte træet, selvom der ikke var afsat penge til det.

•På sidste generalforsamling rejste revisor Erik Velgaard tvivl om formandens hæderlighed. Erik Velgaard henviste til en faktura fra 2012, som han mente var overfaktureret i en sådan grad, at formanden fik returkommission.

      En grundejerforening kan ikke have en formand, hvor der stilles spørgsmålstegn ved formandens hæderlighed. Bestyrelsen har fundet den omtalte faktura frem, som omhandler rydning af sandkassen på legepladsen ved Jordbærvangen. Bestyrelsen har kun kunnet fastslå, at vi har fået en rigtig god pris på det udførte arbejde og forstår ikke, at formanden skal klandres for, at han har lavet en rigtig god handel for grundejerforeningen, oven i købet 4 år efter arbejdet er udført. Regnskabet for 2012 er godkendt uden bemærkninger af revisor Erik Velgaard! Yderligere oplysninger kommer senere under dagsordenens andre punkter.

•Det ville være ønskeligt at parcelhusejerne i større grad  tog ansvar for området uden for deres grunde, som de jo har pligt til.

Prøv at se på din grund ude fra!

•Det ville pynte rigtig meget på området.


•Forelæggelse af det reviderede regnskab

 
Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag

•Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag

Godkendelse af budget og kontingent for 2017


Budget 2017

Indtægter                                                                        total Kr.

Kontingent         143 x 700                                           100100,00

Lejeindtægt antenne                                                      43000,00


Indtægter total                                                              143100,00


Udgifter

Gartner                                                                           55000,00

Vedligehold legeplads                                                  15000,00

Reserve legeplads                                                         10000,00

Forsikringer                                                                      5000,00

Hjemmeside                                                                      1000,00

Kompensation bestyrelse/revisorer                               3000,00

Bestyrelsesmøder/generalforsamling                            3000,00

Repræsentation/gaver                                                       500,00

Kontorartikler                                                                   2500,00

Bankomkostninger                                                          1000,00

Evt. snerydning                                                               25000,00

Uforudsete udgifter                                                         10000,00


Udgifter total                                                                  131000,00


Overskud                                                                         12100,00

Forventet overskud uden sne og

uforudsete udgifter og uden res. Legeplads                57100,00•Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

•På valg er:

•Henning Petersen Formand - modtager genvalg

•Tex Clemen - modtager genvalg

•Peter Movritsen - modtager genvalg 

  Suppleant:

•På valg er: Henrik Waldenburg - modtager genvalg

•Niels Müller Jensen - modtager genvalg


•Valg af revisor - 2 kandidater

•Revisor:   Erik Velgaard - modtager genvalg

                   Kurt Nielsen, Solbærvangen 21

•En samlet bestyrelse mener, at revisor Erik Velgaard er uegnet som revisor, og derfor ikke bør genvælges.

•Bestyrelsen foreslår, at Kurt Nielsen, Solbærvangen 21 vælges i stedet for Erik Velgaard

•Revisor Erik Velgaard anklager formanden for at have fået udført et stykke arbejde for grundejerforeningen i år 2012 mod at få gratis tjenesteydelser/produkter til sin bil af leverandøren af arbejdet.

•Pkt. 1. Erik Velgaard var revisor i 2012  og godkendte regnskabet uden bemærkninger.

•Hvordan kan en revisor godkende et regnskab og 4 år senere stille spørgsmålstegn ved en regning?

•Er der andre regninger Erik Velgaard har liggende fra godkendte regnskaber, som han mener er suspekte?

•Erik Velgaard har i 2 forskellige år afleveret et godkendt regnskab med fejl, som bestyrelsen efterfølgende har rettet. 1 år var fejlen på kr. 25.000. Et andet år kr. 40.000.

•Denne ageren gør Erik Velgaard uegnet som revisor, og han bør derfor ikke genvælges.

•Den faktura Erik Velgaard mener er suspekt er særdeles veldokumenteret.

•2 bestyrelsesmedlemmer gik i samtlige 4 – 5 timer og arbejdede gratis for foreningen sammen med folkene fra firmaet, der udførte arbejdet. Samtlige timer er dermed dokumenteret, ligesom vi har fået en billig pris på leje af minigraver.

•Efter vores opfattelse en rigtig god handel for foreningen, der ikke giver plads til at formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer har opnået personlige goder på den handel.

•Bestyrelsen anser Erik Velgaards anklage for manglende kendskab  og overblik over det udførte arbejde.


•Revisorsuppleant – Bjarne Cortsen Jordbærvangen 34 stiller op


• Eventuelt