Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard

Velkommen til Grundejerforeningen Vestre Tvillinggaards ordinære generalforsamling

24 februar 2014


Dagsorden iflg. vedtægterne:

Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Carl Erik Hammarlund

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra medlemmerne:

Godkendelse af budget og kontingent for 2014

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt


Bestyrelsens beretning

I det forløbne år har vi fortsat vedligeholdelsen af områderne omkring rækkehusene for at komme til bunds i oprydningen.

Vi har fået fjernet en del fremmede vækster i hækken og smurt skærestederne med round up.

Som forventet er alle fremmede vækster ikke væk endnu, så en efterbearbejdning er ønskelig. Dette er sat på budgettet.

Vi fik også klippet hæk i år.

Den gartner vi har kontrakt med, havde udliciteret opgaven til en anden gartner. Denne gartner kunne i følge eget udsagn ikke en gang klippe de nye grønne spidser af hækken, uden at der var tale om en beskæring til en betydelig højere pris.

Hækken var ude ved asfalten, så resultatet af denne gartners hækklipning var komplet uacceptabel.

Desværre havde vi ikke i kontrakten specificeret, hvordan hækken skulle klippes. Dette har ikke været nødvendigt i 40 år! Hækken svingede i tykkelsen mellem 40 cm og 130 cm. Bestyrelsen kasserede arbejdet, dog uden at gartneren ville lave sit dårlige arbejde om.

Vi hyrede derfor et andet firma - KSK Multiservice - der skar hækken ind til ca. 50 cm fra asfaltkanten, og fremover er dette specificeret i kontrakten ligesom hækkens tykkelse er specificeret til ca. 50 cm.

Vi har ikke fornyet kontrakten med vores tidligere gartner.

Disse problemer gav en ekstra regning, der ikke var indeholdt i budgettet. Det var fjernelse af væltede træer under stormen i november og december heller ikke. Budgettet er altså på gartnersiden overskredet.

Bestyrelsens opfattelse er, at der i store træk er ryddet op omkring rækkehusene, og at området har en fornuftig standard som hovedparten af rækkehusbeboerne selv deltager aktivt i at bibeholde til glæde for dem selv og hele områdets udseende. Bestyrelsen vil dog gerne henstille til beboerne i rækkehusene, at de overvejer anvendelsen af RAL farveskalaen, således at husene har omtrent samme farve. Dette kan man vist ikke sige er tilfældet for Solbærvangen lige numre.

Vores veje og stier har græsrabatter der vokser ud over SF-stenene, og det ser absolut ikke pænt ud.

Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på at få renset SF-stenen for græs, ligesom stierne bliver ryddet for græs, så de får deres fulde bredde igen.

Bestyrelsen modtog et tilbud på kr. 37.000 for dette arbejde, men mente det var mange penge.

Som et forsøg ofrede bestyrelsen kr. 2000 hos vores normale samarbejdspartner KSK Multiservice for at se, hvor besværligt/dyrt det var og få fjernet dette græs.

Tilbuddet skal der stemmes om under regnskabet.

En anden mulighed er. at de enkelte grundejere selv fjerner græsset på sf-stenene ud for egen grund.

Hvis/når oprensningen er sket går bestyrelsen ud fra, at parcelhusejerne vil leve op til deklarationen §5:

Idet hegnslovens regler vedrørende hegn er gældende, skal det bemærkes, at hegn mod vej, stier, grønne områder og fællesarealer skal vedligeholdes af ejeren af den tilstødende ejendom. Med hensyn til skellene mellem rækkehusene pålægges supplerende bestemmelse om hegnsmateriale i forbindelse med godkendelse af bebyggelsesplanen og rækkehusenes udformning og udseende

Enkelte parcelhusejere har ikke opfattelsen af, at de skal ordne området uden for deres grund, ligesom de heller ikke mener, at det er væsentligt om hækken er klippet ind til skel – de mener ikke hegnsloven gælder for dem.

Almindeligvis så vil alle husejere have en fælles interesse i at området fremstår pænt og rimeligt vedligeholdt, men desværre er der enkelte, der ser stort på dette og ikke ønsker at tage hensyn til sine naboer og hele områdets udseende.

Vedtager vi, at SF-stenene skal renses, så håber vi på, at parcelhusejerne lever op til deres forpligtigelse og holder dem fri for græs fremover.

Der er indgået en kontrakt for gartnerarbejdet for 2014. Denne kontrakt kan ses på hjemmesiden.

Bestyrelsen indberettede asfaltskader på stierne, men det må vi nok se i øjnene, at det sker der ikke noget ved.

Nogle medlemmer har henvendt sig til bestyrelsen vedrørende alt for store træer i naboens have, der kaster generende skygger. Efterårsstormene har vist, at der også vælter træer i vores område, og at det kan medføre skader på huse og andre ting.

Under ”Eventuelt” vil bestyrelsen derfor foreslå, at dette emne taget op til debat.

Generelt set er vores område ved at nå en vedligeholdelsesstandard, der kun kræver almindelig rutinearbejde fra KSK Multiservice kombineret med en indsats fra de enkelte husejere.


Forelæggelse af revideret regnskab - regnskabet er lidt utydeligt - kan ikke blive bedre!Bestyrelsens noter til det reviderede regnskab:

Revisorerne har underskrevet med den 7 marts 2014!!!!! -det skulle nok være 7. januar!!!!!!

Der er i regnskabet sket en konteringsfejl, idet "Fjernelse af fremmede vækster i hæk" på kr. 25.000 er gået ind på konto 2101 i stedet for konto 2102, som det skulle være. Konto 2132 "Uforudsete udgifter" dækker over fjernelse af væltede træer i efterårsstormene.Forslag fra bestyrelsen


•Bestyrelsen har modtaget et forslag til en ny lejekontrakt for vores antennemast.

•Lejen er i øjeblikket ca. kr. 41.000 stigende 5% årligt. Lejen for antennen foreslås nedsat til kr. 35.000 uden regulering  de næste 5 år.

•1 : Bestyrelsen foreslår at ændringen af lejekontrakten afvises, at normal opsigelse (5 år) er 

•     nødvendig for en ændring.

•2: Alternativt at lejen bibeholdes uden regulering i 3 år.


Herefter er der 2 muligheder:

•Antennelejen bibeholdes

•Antennen nedlægges


Forslag fra medlemmerne


Der er indkommet 1 forslag:
Godkendelse af budget og kontingent for 2014


•Budget 2014

•Indtægter total                                                                                  Kr.

•Kontingent                                       143  x 00                                    0

•Lejeindtægt antenne                                                                           40.000


•Indtægter total                                                                                 40.000


•Udgifter

•Hegn til spærring af gennemgang mod frugtvangen                                10.000

•Gartner                                                                                               50.000

•Fremmed vegetation i hæk fjernes                                                         8.000

•Rensning af sf-sten     (kr. 175/medlem)                                                25.000

•Vedligehold / maling legeplads                                                              5.000

•Reserve legeplads/legeredskaber                                                          10.000

•Forsikringer                                                                                         5.000

•Hjemmeside                                                                                        2.000

•Kompensation bestyrelse/revisor                                                           3.000

•Bestyrelsesmøder / generalforsamling                                                    3.000

•Repræsentation / gaver                                                                        500

•Kontorartikler                                                                                       2.000

•Bankomkostninger                                                                                1.000

•Evt. snerydning                                                                                    25.000

•Uforudsete udgifter                                                                               10.000


Udgifter total                                                                                      159.500


Underskud hvis alle udgifter forekommer                                         114.500


•Forventet underskud uden sne og uforudsete udgifter                      64.500

•og uden reserve til legeplads 

Tilbud på vedligeholdelse i Grundejerforeningen Vestre Tvillinggaard for 2014:


•Græsklipning 10 gange med start første uge i maj kr. 1800/gang                                       kr. 18000

•Der klippes rundt om og bag træerne hver anden gang.

•Klipning af hæk  mod Frugtvangen –incl. de 4 vinger ved rækkehusenes parkeringspladser- og ved det grønne område

•på Jordbærvangen. Hækken klippes både udvendig og indvendig.

•Hækken klippes ikke indvendig ud for Hindbærvangens rækkehuse.

•Hækken klippes, så den er ca. 50 cm fra asfaltkanten og med en bredde,

• der ikke overstiger ca. 50 cm.

•Hækken ved det grønne område på Jordbærvangen klippes på samme måde.

•Alt affald fjernes efter klipning.                                                                                          kr.  9000

•Der sprøjte rundt omkring træerne i alleen og udvendig på hækken ud mod Frugtvangen,

•samt de 4 stykker der går op langs rækkehusenes parkeringspladser,

• samt hækken ved Jordbærvangen. Sprøjtemiddel: Pistol

•Dette sker i de første 2 uger i maj.                                                                                      kr.   1200

                                                                                         Total     kr. 28.200

•                                                                                     Moms      kr.    7050


•                                                                                                                Total incl. moms kr. 35.050Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

•  På valg er:     

• Pernille Jensen – modtager genvalg

•Gitte Pedersen – modtager genvalg

•Suppleant:

•Kamila Bülow – modtager genvalg


Valg af revisor

•Revisor:

•Flemming Petersson – modtager genvalg

 

Eventuelt

•ComX – dårlig lyd, udfald internet etc

Store træer – hører de til i villahaver og viser vi nok hensyn til vores naboer?